TemboVýrobky z Namibie
TEMBO.CZ - originální dárky z Afriky
Obchod africkým zbožím

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme podle tohoto reklamačního rádu a platných zákonů České republiky (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Postup při reklamaci :

 1. Kupující je povinen po převzetí zboží jej prohlédnout a o případných závadách bez zbytečného odkladu informovat provozovatele elektronického obchodu.
 2. Zjištěné závady kupující oznámí prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@tembo.cz, přičemž popíše vady a jejich projevy.
 3. Prodávající je povinen kupujícího informovat nejpozději do pěti dnů od obdržení e-mailu s reklamací o způsobu vyřízení reklamace.
 4. Bude-li reklamaci vyhověno (neodporuje-li podmínkám uvedeným v bodu 7 a 8), je kupující povinen prokázat vlastnictví zboží prostřednictvím kopie faktury a dokladu o převzetí a zaplacení zboží, jehož vady reklamuje.
 5. Kupující je povinen zboží přijaté k reklamaci zaslat kompletní tak, jak jej převzal od provozovatele elektronického obchodu, tedy v originálním obalu či jiném obalu stejné kvality a včetně všech součástí dodávky. Za nevhodně zabalené zásilky dopravce neručí. Výrobce zpravidla neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když závada byla prokázána před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nevhodném obalu nebude brán zřetel.
 6. Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takto způsobené závady se nevztahuje ani poskytnutá záruka - více níže.
 7. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím a standardně je stanovena na 2 roky.
 8. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 9. Provozovatelem obchodu je společnost .

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u zboží existuje).
 3. Zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u zboží existuje).
 4. Zboží bylo poškozeno působením živlů.
 5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u zboží existuje).
 6. Zboží bylo poškozeno v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN (pokud u zboží tato možnost existuje).
designed by Panavis & Panadela | contents ©2020 Tembo.cz - obchod africkým zbožím | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart